Skip to content Skip to footer

§1. Status Pośrednika

  1. Strona internetowa JANOSIK.AI (zwana dalej „Pośrednikiem”) stanowi platformę technologiczną, której celem jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do usług świadczonych przez OpenAI.
  2. Pośrednik nie jest stroną umowy między Użytkownikiem a OpenAI, ani nie uczestniczy w kreowaniu, programowaniu, czy dostosowywaniu usług oferowanych przez OpenAI. Pośrednik wyłącznie ułatwia dostęp do tych usług poprzez swoją platformę.

§2. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania, błędy, uszkodzenia, straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z usług OpenAI przez Użytkownika.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie roszczenia związane z usługami OpenAI powinny być kierowane bezpośrednio do OpenAI.
  3. Pośrednik nie gwarantuje dostępności, niezawodności, funkcjonalności, ani odpowiedniego działania usług OpenAI dostępnych za pośrednictwem strony JANOSIK.AI.
  4. Wszelkie informacje, treści oraz materiały udostępniane przez usługi OpenAI są wyłączną odpowiedzialnością OpenAI i Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.

§3. Akceptacja klauzuli

  1. Korzystanie przez Użytkownika z platformy JANOSIK.AI oznacza akceptację niniejszej klauzuli prawnej, w której Pośrednik wyłącza swoją odpowiedzialność za działania i usługi świadczone przez OpenAI.