Skip to content Skip to footer

Regulamin Sklepu Internetowego Janosik.AI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Janosik.AI, dostępny pod domeną internetową www.janosik.ai, jest prowadzony przez Janosik.AI z siedzibą w Warszawie.
 2. Janosik.AI (dalej zwany “Platformą”) jest niezależną platformą pośredniczącą, której celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do technologii sztucznej inteligencji dostarczanych przez OpenAI, w tym modelu ChatGPT. Platforma służy jako interfejs, który ułatwia użytkownikom korzystanie z usług OpenAI, jednak nie jest częścią OpenAI ani nie posiada wpływu na algorytmy lub procesy decyzyjne stosowane przez OpenAI.
  1. Rola Janosik.AI: Janosik.AI działa jako pośrednik techniczny, zapewniając platformę, na której użytkownicy mogą interaktywnie korzystać z usług AI oferowanych przez OpenAI. Platforma nie modyfikuje, nie analizuje i nie wpływa na odpowiedzi generowane przez modele AI OpenAI.
  2. Odpowiedzialność użytkownika: Użytkownicy korzystający z Janosik.AI są odpowiedzialni za sposób, w jaki wykorzystują dostępne przez Platformę usługi AI, w tym za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz za treści, które generują za pomocą sztucznej inteligencji.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności: Janosik.AI nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez modele AI OpenAI, ani za żadne działania podjęte na podstawie tych treści. Użytkownicy korzystają z Platformy na własne ryzyko.
  4. Ochrona danych osobowych: Janosik.AI przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie, w jakim zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności Platformy.
  5. Zmiany w nocie prawnej: Janosik.AI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej nocie prawnej w dowolnym czasie. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z aktualizacjami noty prawnej w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi warunkami korzystania z Platformy.
  6. Kontakt: W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Janosik.AI, użytkownicy mogą skontaktować się z działem obsługi klienta Platformy poprzez podane na stronie internetowej kanały komunikacji.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i sprzętowych znajdują się w części zatytułowanej “Wymagania techniczne i sprzętowe”.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 6. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. JANOSIK AI zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. JANOSIK AI zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie JANOSIK AI, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy JANOSIK AI.

§2 Definicje

 1. Serwis – JANOSIK AI jest niezależną platformą pośredniczącą, której celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do technologii sztucznej inteligencji dostarczanych przez OpenAI, w tym modelu ChatGPT. Platforma służy jako interfejs, który ułatwia użytkownikom korzystanie z usług OpenAI, jednak nie jest częścią OpenAI ani nie posiada wpływu na algorytmy lub procesy decyzyjne stosowane przez OpenAI.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 3. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu.
 4. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo.
 5. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego.
 6. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego.

§3 Rodzaj usług

 1. Przedmiotem sprzedaży jest dostęp do abonamentu, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów sztucznej inteligencji.
 2. Abonament jest dostępny po zarejestrowaniu się w serwisie i zakupie odpowiedniego pakietu.

§4 Pakiety Abonamentowe

 1. Pakiet JANOSIK AI w cenie 39.99 zł brutto.
 2. W ramach pakietu Użytkownik może zadać do 50 pytań na godzinę oraz wygenerować 50 grafik w jednym określonym okresie rozliczeniowym.

§5 Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny.
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych.
 4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym.
 5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty.
 6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz zawarty w niniejszym regulaminie.
 7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. Okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty”).
 8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty.
 10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany.
 11. JANOSIK AI może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień”. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę.
 12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa.

§6 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku świadczenia usług, jeżeli JANOSIK AI wykonała usługę w pełni z wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem spełniania świadczenia, że po pełnym spełnieniu usługi przez JANOSIK AI, straci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

§8 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z JANOSIK AI w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego dnia pobierania opłaty. JANOSIK AI potwierdzi Użytkownikowi fakt wypowiedzenia umowy na piśmie.
 2. JANOSIK AI zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia.
 3. JANOSIK AI ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  • Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od JANOSIK AI;
  • Uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik popełnił działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń;
  • Konieczność wynikająca z przepisów prawa.

§9 Odpowiedzialność

 1. JANOSIK AI działa jako platforma umożliwiająca dostęp do technologii Open AI i nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez AI Open AI.
 2. Użytkownik zgadza się na korzystanie z usług AI na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że usługi te są dostarczane “tak jak są”, bez dodatkowych gwarancji ze strony JANOSIK AI.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby JANOSIK AI.
 2. JANOSIK AI zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmian w regulaminie sklepu internetowego.